Day: WEDNESDAY

Wednesday - Nov 13, 2019
一等獎 (1st) 9435
二等獎 (2nd) 1987
三等獎 (3rd) 0534
Wednesday - Nov 06, 2019
一等獎 (1st) 4701
二等獎 (2nd) 2186
三等獎 (3rd) 6349
Wednesday - Oct 30, 2019
一等獎 (1st) 4173
二等獎 (2nd) 9560
三等獎 (3rd) 4672
Wednesday - Oct 23, 2019
一等獎 (1st) 2470
二等獎 (2nd) 7462
三等獎 (3rd) 0124
Wednesday - Oct 16, 2019
一等獎 (1st) 9201
二等獎 (2nd) 2947
三等獎 (3rd) 6202
Wednesday - Oct 09, 2019
一等獎 (1st) 8459
二等獎 (2nd) 1653
三等獎 (3rd) 9711
Wednesday - Oct 02, 2019
一等獎 (1st) 3476
二等獎 (2nd) 2526
三等獎 (3rd) 3941
Wednesday - Sep 25, 2019
一等獎 (1st) 4158
二等獎 (2nd) 3519
三等獎 (3rd) 5674
Wednesday - Sep 18, 2019
一等獎 (1st) 9120
二等獎 (2nd) 0725
三等獎 (3rd) 9473
Wednesday - Sep 11, 2019
一等獎 (1st) 7539
二等獎 (2nd) 6317
三等獎 (3rd) 6305
Wednesday - Sep 04, 2019
一等獎 (1st) 2490
二等獎 (2nd) 7759
三等獎 (3rd) 4521
Wednesday - Aug 28, 2019
一等獎 (1st) 5962
二等獎 (2nd) 5865
三等獎 (3rd) 0600

頁: « prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next »